Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Bạn có một file word gồm nhiều phần khác nhau và mỗi phần lại có Header và Footer tương ứng với nó. Hãy xem hình ảnh minh họa dưới đây cho biết từng phần tài liệu sẽ có Header và Footer khác nhau:

Hướng dẫn Tạo ra nhiều header và footer trong cùng một file word

Bước 1: Tạo header và footer cho những phần đầu (section 1) trước như bình thường bạn vẫn tạo

Bước 2: Tạo header và footer cho phần 2 (section 2) như sau:

1. Từ thanh Menu chọn  Page Layout >> Breaks >> Next Page (làm như hướng dẫn ở hình dưới đây):

Hướng dẫn Tạo ra nhiều header và footer trong cùng một file word bước 1

2. Nó sẽ nhảy ra 1 trang mới, ở trang này bạn chọn edit header (hoặc click double vào header để edit)

3. Ở đây, trên thanh Menu, bỏ không chọn nút "Link to Previous", sau đó bắt đầu sửa menu của trang mới (làm theo hình vẽ).

Hướng dẫn Tạo ra nhiều header và footer trong cùng một file word bước 2

Làm tương tự với các phần khác.

Chúc các bạn thành công!

Dịch Thuật Số 1