Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án hơn 6.000 trang về Chuyên ngành xây dựng "Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu".