Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt khoảng 1.000 trang về Luật Ngân hàng và ngoại hối.