Ngày 03/10/2022 là một ngày vui của tập thể cán bộ, nhân viên Dịch Thuật Số 1.
 
Kính mời Quý khách hàng cùng xem ảnh khai trương Văn phòng Dịch thuật Số 1 tại địa chỉ: 187 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, thành phồ Hồ Chí Minh.
ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

ẢNH KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG DỊCH THUẬT SỐ 1: 187 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH