Giá trị cốt lõi Dịch Thuật Số 1
Từ khi thành lập đến nay, Dịch Thuật Số 1 đã xây dựng và phát triển bền vững trên 3 giá trị cốt lõi là Văn hóa số 1, Lãnh đạo số 1 và Công nghệ số 1.
- Văn hóa: Dịch Thuật Số 1 tự hào xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, gắn bó sâu sắc, chuyên nghiệp, sáng tạo. Nhờ đó, các nhân viên luôn ý thức chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
- Lãnh đạo: Dịch Thuật Số 1 có đội ngũ nhân sự xuất sắc, luôn hết lòng với công việc và công ty.
- Công nghệ: Dịch Thuật Số 1 luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng. Đó là các giá trị tích lũy được trong 15 năm qua, bao gồm know- how cùng nhiều bằng sáng chế và bản quyền công nghệ bản địa, đặc biệt liên quan đến công nghệ xử lý ngôn ngữ, bảo mật, nhận dạng cùng nhiều công nghệ nền tảng khác...