Dịch thuật Số 1 vinh dự được Báo doanh nghiệp đầu tư lựa chọn là Đơn vị dịch thuật duy nhất trong các Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam để giới thiệu tới các Doanh nghiệp Myanmar và Việt Nam.