Dịch thuật Số 1 vinh dự được Báo Thương hiệu và Đầu tư viết bài trong số tháng 10 năm 2016.