Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Nhật - Anh hơn 1.000 trang về Bộ Tiêu chuẩn công nghiệp Việt Nam chuyên ngành đường Sắt.