Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Bản đồ Thế giới từ Việt sang Lào.