Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt, Việt - Anh gần 3.000 trang về Bảo hiểm Nhân thọ Metlife.