Công ty Duy Nhất Thị Trường:

Dự án dịch Anh - Việt gần 1.000 trang về Khảo sát thủy văn.